UPOZORNENIE - Prevencia voči požiarom

Upozorňujme občanov, že v najbližších dňoch požiarný preventivár obce, resp. kontrolná skupina vykoná kontrolu vykurovacích telies, dymovodov a komínov. K prehliadke si pripravte posledné vykonané revizné správy, odborne spôsobilou osobou, zároveň prosíme o vašu spoluprácu počas prehliadky vášho objektu.

 

 Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený .

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

 •  ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

      - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá

      - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

       -12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

        - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá

        - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)

4 .Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Kontakt na kominar
K stiahnutiu
webmaster, Publikované: 15.10.2023 | Aktualizácia: 17.10.2023 | Zobrazené: 248
 • Kamenárstvo Galica
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies