Projekty podporené zo štátneho rozpočtu

Obnovená kuchynka v kultúrnom dome

Nová kuchynka v kultúrnim dome

R 2017: S finančným príspevkom z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 tis. € sa poadrilo zakúpiť a nainštalovať nový nábytok zastaralej kuchynky kultúrneho domu. Stavebné práce - nové obklady, stierky, maľby, elektro práce sa realizovali vo vlastnej režii s vlastnými zamestnancami.

Prístupový chodník s osvetlením k cintorínu a kostolu Najsv. Trojce

Prístupový chodník k cintorínu

R.2017: S príspevkom z MF SR vo výške 5 tis. € sa zrealizoval prístupový chodník s osvetlením k cintorínu a kostolu Najsv. Trojice a to zo strany cesty III. tr. a od hl. cesty II.tr. sa zrealizovalo osvetlenie ku vstupu do kostola Najsv. Trojice.

Oplotenie cintorína - II.etapa

Oplotenie cintorína - II. etapa

R.2016: S finančným príspevkom z MF SR vo výške 7 tis. € sa ukončila druhá etapa nového oplotenia cintorína kostola Najsv. Trojice.

Nové stoly v kultúrnom dome

Nové stoly do kultúrneho domu

R.2016: S príspevkom vo výške 996,57 € z Prešovského samosprávneho kraja sa podarilo zmodernizovať nábytok kutúrneho domu a zakúpili sa nové stoly.

Oplotenie cintorína - I. etapa

Oplotenie cintiorína - I.etapa

R.2016: S finančným príspevkom z MF SR vo výške 15 tis. € sa podarilo vymeniť starý zdevastovaný plot od strany toku Havka za nové tepané kovové oplotenie, vymeniť vš. brány na cintoríne a pri vstupe do úradovne, zrealizovať nerezové zábradlie.

PD - návrh nového amfiteátra

Návrh nového amfiteátra Pod Troma korunami

R. 2016: S príspevkom z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 900€ bol vyprojektovaný návrh nového amfiteátra na mieste starého Pod Troma korunami.

 

Pod drobnohľadom meračov rýchlosti

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Obec Červený Kláštor dňa 20.11.2015, prostredníctvom f. Bellimpex, s.r.o. nainštalovala dva merače rýchlosti v úseku cesty II/543. Jeden - aktívny merač rýchlosti pri cintoríne ( opatrený aktívnou kamerou, ktorý monitoruje prekročenie povolenej rýchlosti automobilov v obci a prenáša videozáznam do záznamového zariadenia umiestneného v budove OcÚ ) , ktorý meria rýchlosť motorových vozidiel v smere Spišská Stará Ves - Červený Kláštor a druhý - pasívny v lokalite Smerdžonka monitorujúci smer Haligovce - Červený Kláštor (opatrený nápisom „SPOMAĽ", upozorňujúci vodiča na prekročenie povolenej rýchlosti). Výstupom z elektronických meračov rýchlosti sú aj prehľadné štatistiky, ktoré je možné prenášať na ďalšie spracovanie vo formáte CSV. Monitorované sú zväčša hodinové intervaly. V každej hodine sa eviduje maximálna dosiahnutá rýchlosť, počet prejdených vozidiel a ich priemerná rýchlosť. Štatistika tiež vyjadruje údaj o počte vozidiel podľa zaznamenanej rýchlosti v intervaloch po 10 km/h a prezrádza koľko vozidiel maximálnu povolenú rýchlosť prekročilo a koľko nie. Tieto údaje môžeme poskytnúť ODI PZ SR pre stanovenie harmonogramu plánu kontrol v našej obci. Tento projekt bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 4 400€, čo predstavuje 76% celkových nákladov obstarania.

 

Ing. Štefan Džurný

Logo Envirofond

Výstavba rozšírenia stokovej siete v obci pokračuje

Obec Červený Kláštor ešte v roku 2008 získala vodoprávne povolenie pod názvom - „Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky". V roku 2010 za podpory Environmentálneho fondu sa zrealizovala časť investície a nakoľko ide o finančne náročný projekt obec každoročne od roku 2011 do roku 2014 vypracovávala projekty za účelom získania finančnej dotácie zo štátnych zdrojov, žiaľ aj napriek našej enormnej snahe nebol náš hlas vypočutý. K prelomu došlo až v roku 2014, kedy naša obec dňa 5.6.2014 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia obdŕžala Čestné uznanie ministra životného prostredia za dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky a následne bola našej obci z Environmentálneho fondu udelená finančná podpora pre rok 2015 vo výške 50 tis. €, čo tvorí 95% nákladov na realizáciu ukončenia výtlakového potrubia a časti gravitačného potrubia na cit. stavbe. V prípade nášho úspechu pokračujúceho projektu, ktorý bol podaný na Environmentálnom fonde v roku 2016, by mohla byť stavba definitívne ukončená.

Ing. Štefan Džurný

2015 - Revitalizácia nábrežia Dunajca

Revitalizácia nábrežia Dunajca

Minulého roku (2014) naša obec vypracovala projekt pod názvom: „Revitalizácia oddychovej a náučnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený Kláštor", ktorý následne doručila na Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici a uchádzala sa o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci v rámci Programu obnovy dediny 2015 - program Zelená dedina. Naša snaha nevyšla na nivoč a odborná komisia pozitívne posúdila náš projekt, čoho výsledkom bolo rozhodnutie ministra životného prostredia podporiť tento náš projekt vo výške 3 594 €. Obec projekt spolufinancovala aj z vlastných zdrojov vo výške 17,4% z celkových nákladov. V súlade s časovým harmonogramom projektu sa v mesiacoch jún až august na brehu Dunajca od s.č. 58 po nové parkovisko Pod Hôrkou za pomoci dobrovoľnikov, aktivačných a vlastných pracovníkov zrealizovali nasledovné aktivity: demontovala sa stará, poškodená krytina drevených prístreškov a zrealizovalo sa prekrytie novými šindľami vo farbe palisandra -10 ks, vyrobili a osadili sa pri každom prístrešku odpadkové koše z dubového masívu-12ks. V priestore oproti novému parkovisku Pod Hôrkou sa osadili 4ks drevených lavičiek z dubového masívu a 3ks kvetináčov z vymývaného štrku do ktorých bola vysadená kvetena - trvalky a letničky. V rámci projektu sa upravilo okolie prístreškov a vyčistilo nábrežie Dunajca. Verme, že obdobných projektov zameraných na skrášlenie našej obce bude v budúcnosti len pribúdať.

Ing. Štefan Džurný

Kultúrny dom dostal nový šat

2014,2015 - Rekonštrukcia KD, zateplenie. Stav po.

Na jar t.r. (2015) boli na kultúrnom dome, úradovni ukončené práce, ktoré začali už minulého roku, kedy sa kompletne zateplil obvodový plášť budovy a vynovili fasády vo farbách obecnej vlajky, zateplili sa aj stropy budovy minerálnou vlnou a vymaľovala strecha, opravili dažďové zvody. V druhej etape je zámerom rekonštruovať interier kultúrneho domu. Projekt bol podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu SR vo výške 15 726 €, čo predstavuje 94,3% z celkových nákladov.

Ing. Štefan Džurný

2014 - Výstavba bezdrôtového rozhlasu- I.etapa

Bezdrôtový rozhlas – I. etapa

 V mesiaci október t.r. tunajší úrad  sprevádzkoval novú službu informovania občanov prostredníctvom nového obecného bezdrôtového rozhlasu pre časť IBV pri Rybníku a časť od NKP – Kláštor kartuziánov až po koniec obce smerom na Haligovce (vrátane miestnej časti Smerdžonka) a kombinácie súčasného drôtového rozhlasu, kde rozvody sú uložené v zemi . Čo sa vlastne zrealizovalo ?  Zrušilo sa staré vzdušné vedenie od kláštora kartuziánov po rod. dom č.2 (v súčasnosti prebieha demontáž starých stĺpov a reproduktorov).  Zaviedol sa nový bezdrôtový systém, kde sa zvukový signál  šíri vzduchom, za pomoci prevádzača GSM signálu-447MHz (Ako operátora sme zvolili spoločnosť O2, ktorý je aj operátorom pre systém verejného osvetlenia, ktorého riadenie je realizované taktiež cez GSM sieť), ktorý je osadený na novom stĺpe verejného osvetlenia na zákrute pri NKP – Kláštor kartuziánov, a ktorý transformuje signál vysielaný z vysielača vf signálu v pásme 447MHz, ktorý je umiestnený na obecnom úrade a šíri ho ďalej do vzdialenej časti (za kopcom) od kláštora smerom na Smerdžonku, kde boli inštalované 3 hlásiče 2x40W a 8 reproduktorov. V časti „Pri Rybníku“, kde absentoval obecný rozhlas sa na stĺp verejného osvetlenia nainštaloval jeden hlásič a jeden reproduktor. Na obecnom úrade sa osadila ústredňa bezdrôtového rozhlasu, ktorá sa prepojila s počítačom a stávajúcou ústredňou 100V drôtového (zemného) rozhlasu zn. BEROS (800W). Výhodou novej ústredne je možnosť bezobslúžneho plánovania hlásenia obecného rozsahu vo zvolených časoch a intervaloch. Rozmiestnenie hlásičov a reproduktorov, podľa výpočtového modelu šírenia zvukového signálu a súčasnej mapy osídlenia tejto časti obce. Hlásiče a reproduktory je však možné premiestňovať a presúvať, po odskúšaní a ukončení testovacej prevádzky, ktorá momentálne prebieha. V budúcnosti chceme odskúšať aj tzv. domové prijímače, ktoré by mohli mať občania umiestnené doma – išlo by o občanov imobilných, starších, resp. boli by umiestnené priamo v nehnuteľnostiach ktoré majú problém s počuteľnosťou obecného rozhlasu. Momentálne ide o I. etapu realizácie, ktorá v budúcnosti po otestovaní sa bude ďalej modulovo dopĺňať o ďalšie funkcionality – ako napojenie na jednotný systém vyrozumenia obyvateľstva SR (tzv. SEHIS CO SR) počas mimoriadných udalostí – ohrozenie vodou, požiarom, živelnou katastrofou... (plánujeme do budúcna prepojiť systém rozhlasu s Autonómnym monitorovacím modulom ,na ktorý je možné zapojiť snímač hladiny Dunajca, Lipničanky a Havčanky,  alebo zrážkomer.) Celý systém realizovala spoločnosťou M&B Sonic suono, s.r.o. Náklady predstavovali 7230€, kde 41,5% sa nám podarilo získať z Ministerstva financií SR. Záruka na celý systém je 36 mesiacov. Záruka na reproduktory je 120 mesiacov.  V súčasnosti už funguje možnosť vypočutia si posledného hlásenia v obecnom rozhlase pomocou zavolania telefónu. Stačí zavolať na toto tel. číslo (ústredňa obecného rozhlasu v Č. Kláštore): 0948597810. Túto službu využijú hlavne tí ktorí nie sú v čase hlásenia doma. V prípade mimoriadnej udalosti, môže priamo do systému hlásenia prostredníctvom mobilného telefónu vstúpiť aj starosta obce a vykonať hlásenie priamo cez mobil. Výhodou je aj zasielanie SMS správ na mobilné telefóny občanov či inštitúcii, prostredníctvom rozhlasovej ústredne. V najbližších dňoch bude zavedená ešte jedna služba, kde hlásenia z obecného rozhlasu budú priamo zaznamenávané na webovú stránku obce, kde sa bude tvoriť tzv. archív hlásení s možnosťou vypočutia si hlásenia, resp. jeho stiahnutia si na svoj počítač, tablet, mobil či iné komunikačné zariadenie takéto hlásenie vo forme MP3 súboru. Verím, že tento nový systém bezdrôtového rozhlasu sa v obci ujme a skvalitní informovanie obyvateľov obce o dianí, nie menej dôležitú úlohu bude spĺňať počas vzniku mimoriadných udalostí a chrániť bezpečnosť a zdravie našich občanov.

    Ing. Štefan Džurný

 

Rozšírenie kamerového systému v obci - II.časť

Rozšírenie kamerového systému -2013

 Obec Červený Kláštor v júli 2013 zrealizovala projekt pod názvom: Rozšírením  kamerového monitorovacieho systému v obci Červený Kláštor     k prevencii kriminality na slovensko -  poľskom pohraničí – II. časť, ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 3 000,00 €. Celkové náklady činili 3 750,00€. Výsledkom bola realizácia 2ks statických kamier s kabelážou a inštaláciou záznamového zariadenia. Osadené kamery monitorujú a zaznamenávajú pohyb osôb na multifunkčnom ihrisku a v priestoroch štartu pltí. Zámerom projektu bolo docieliť predchádzaniu  vzniku kriminality na slovensko – poľskom pohraničí a to budovaním kamerových monitorovacích systémov, konkrétne v kat. území obce a to formou rozšírenia stávajúcich kamerových, monitorovacích systémov. Primárnym cieľom bolo napomôcť eliminácii trestnej  činnosti a jej prevencii Sekundárnym cieľom - napomôcť k objasnenosti vzniknutej trestnej činnosti zavedením  technických prostriedkov monitoringu pohybu a záznamu osôb. Terciálnym cieľom bolo zabezpečiť monitoring lokality najväčšej koncentrácie občanov a klientov cestovného ruchu v areáli štartu pltí „Kvašné lúky“ a multifunkčného ihriska, ktoré je vo vlastníctve obce.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG