Projekty podporené zo štátneho rozpočtu

Workoutové ihrisko

Logo PSK

V septembri 2022 bol v obci zrealizovaný projekt  - „Workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami“, ktorý bol podporený v rámci Výzvy poslancov PSK z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022 a to vo výške 4 000,00€. Obec Červený Kláštor sa podieľala na spolufinancovaní vo výške 25,91% z poskytnutej dotácie. Osadenie cvičiacich prvkov bolo vykonané v obecnom parku pri obecnom úrade. V budúcnosti mienime ihrisko rozšíriť o ďalšie prvky.  Zámerom projektu bolo zrealizovanie športovej infraštruktúry - workoutového ihriska s fitnessovými prvkami pre podporu amatérskeho športu - primárne mládeže, sekundárne aj seniorov či ekonomicky činného obyvateľstva obce Červený Kláštor. V obci , ktorá je lídrom cestovného ruchu v Zamagurí absentovalo plnohodnotné workoutové ihrisko ,ktoré by bolo využiteľné ako pre mládež a dospelých z radov návštevníkov obce, tak aj pre mládežníkov či seniorov žijúcich v obci, pre ich voľnočasové aktivity s cieľom vytvárania si pozitívneho prístupu k športovým aktivitám a podpory zdravia. Firma KAPSPORT, s.r.o.v spolupráci s pracovníkmi obce zrealizovala  workoutovú zostavu, ktorú  tvoria prvky: hrazda s horizontálnymi a vertikálnymi rebríkmi doplnená o lavicu ľah -sed rebrík, bradlá a fitness prvky – 1 ks veslovací trenažér, 1 ks multifunkčná fitness stanica. Verím, že zrealizovaný projekt prispeje k naplneniu stanoveného cieľa – podpore zdravia a rozvoju pohybových aktivít všetkých cvičiacich.

 

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Štefan Džurný

R.2020: Rozšírenie stokovej siete – 2. etapa

2020 - Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor lokalita Kvašné lúky a rybníky-2.etapa

V období od 22.10. do  5.11.2020 v lokalite Kvašné lúky prebiehali práce na projekte: „Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor lokalita Kvašné lúky a rybníky-2.etapa“. Projekt bol podporený Ministerstvom financií SR vo výške 20 tis. €. Obec kofinancovala vo výške 15,8% z celkových oprávnených nákladov. Projektantom ucelených častí bola projekčná kancelária - PROX T.E.C. Poprad. Firmou Ekoprim Tatry, s.r.o. ,bola zrealizovaná splašková kanalizácia z PVC-U hladkého plnostenného potrubia DN 300,  v celkovej dĺžke 72,15 m , uložená v budúcej komunikácií. Zároveň bol uložený nový priepust pred budúcou komunikáciou na odvedenie povrchových dažďových vôd do vypúšťacieho kanála rybníka.  Na trase boli vybudované 3 ks kontrolných kanalizačných šácht s ôsmimi kanalizačnými prípojkami o svetlosti DN 150, vedené za hranicu budúcej komunikácie - k pozemkom na výstavbu rodinných domov. Cieľom projektu bolo rozšíriť existujúcu obecnú kanalizačnú sieť s napojením na centrálnu čistiareň odpadových vôd.

 Ing. Štefan Džurný

Logo POD

R. 2020: Ošetrenie nábrežnej zelene na brehu Dunajca

V mesiacoch september – október 2020 bol zrealizovaný  v našej obci projekt pod názvom: „ Ošetrenie a údržba brehového porastu toku Dunajec“  , ktorý bol finančne podporený vo výške 4,75 tis. € , z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2020. Obec Červený Kláštor spolufinancovala tento projekt vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Cieľom projektu bolo docieliť zlepšenie zdravotného stavu a predĺženie života drevín a taktiež kompaktnosti celého stromoradia na pravej strane brehu toku Dunajec. Ošetrenie malo  okrem zvýšenia bezpečnosti aj estetický dopad, nakoľko sa presvetlil priestor v blízkosti lavičiek a prístreškov a otvorili sa pohľady na scenériu Pienin. Odborné ošetrenie drevín a výrub poškodených drevín – bol  vykonaný prevažne bezpečnostný rez, pri ktorom boli redukované koruny vŕb, tým sa umožnil  rast vysadeným drevinám –javorom a lipám. Výrub drevín bol vykonaný podľa právoplatného rozhodnutia Mesta Kežmarok č.j.: UPŽPSP/3158/Hu z 14.03.2018. Realizátorom odborného ošetrenia drevín bol vydodaný  aj výsadbový materiál náhradnej výsadby za odstránené dreviny (15 ks Lipy malolistej Rancho), kotviaci materiál a substrát. Práce na ošetrení a výrube  vykonal odborne spôsobilý arborista s dlhodobými skúsenosťami a referenciami s rozsiahlou orezávacou technikou – f. Stromservis, s.r.o. Poprad. Práce na náhradnej  výsadbe  vykonali dobrovoľníci z radov obce a taktiež aktivační pracovníci. Zároveň touto cestou  chcem poďakovať vedeniu a odborným pracovníkom Správy PIENAPu so sídlom v Spišskej Starej Vsi za ich neoceniteľnú metodickú pomoc počas prípravy tohto projektu, samotnej realizácii a následnom monitoringu.

 „Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny“

Ing. Štefan Džurný

R.2020: Detské ihrisko Športové srdce Slovenska

2020 - Detské ihrisko Športové srdce Slovenska

 V októbri 2020 obec Červený Kláštor zrealizovala projekt detského ihriska , ktorý bol finančne podporený vo výške 8 tis. € z dotácie Úradu  vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Obec Červený Kláštor spolufinancovala tento projekt vo výške 27,3% z celkových oprávnených nákladov projektu (vrátane dopadových plôch). Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať verejne prístupné detské ihrisko na území obce. Realizáciou projektu sa podarilo  zabezpečiť pre deti a ich rodičov bezpečný a kultúrny priestor pre hru a ich socializáciu. Ciele projektu: -dopriať deťom radosť a dobrodružstvo pri hre ,rozvíjať pohybové aktivity detí predškolského veku ,rozvíjať psychomotorické zručnosti detí ,podporiť začleňovanie detí do detského kolektívu ,vytvoriť priestor pre spoločné trávenie času detí a rodičov, rozšíriť možností pri organizovaní športových akcií pre tých najmenších.Realizátorom výstavby detského ihriska bola firma – Benet Sport, s.r.o. Bytča

                                         

 

 

  Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

 

R.2020: Detské ihrisko – „Poďme sa hrať, nebudeme vystrájať !“

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

 

V máji 2020 obec Červený Kláštor v spolupráci s vedením materskej školy zrealizovala projekt detského ihriska pod názvom „Poďme sa hrať, nebudeme vystrájať !“, ktorý bol podporený vo výške 3 tis. € z dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 .

Obec Červený Kláštor spolufinancovala tento projekt vo výške 29,25% z celkových oprávnených nákladov projektu. Hlavným cieľom  projektu bolo vytvoriť podmienky pre pohybové aktivity predškolskej mládeže, ktoré ovplyvnia jeho budúce postoje k rôznym závislostiam a posilnia zdravé a kladné životné návyky. Cieľom bolo  ponúknuť deťom možnú alternatívu voči nezdravému spôsobu života ako je závislosť na internete, sociálnych sieťach, mobiloch a predchádzať  škodlivým návykom ako sú rôzne drogové závislosti, alebo páchanie kriminálnej činnosti. Úspešnou realizáciou projektu sa vytvoril edukačný priestor pre deti navštevujúce materskú školu ale aj pre predškolskú mládež návštevníkov obce, ktorí navštevujú obec hlavne v čase letnej turistickej sezóny (LTS) a v rámci pobytu v penziónoch obce či v  kúpeľoch Smerdžonka – Červený Kláštor,  keďže nemajú veľkú možnosť tráviť svoje voľno časové aktivity so svojimi ratolesťami v miestach ubytovania.  Dodávateľom hracích prvkov bola f. Enercom, s.r.o. Nitra, za čiastočnej pomoci pracovníkov obce Červený Kláštor. Výsledkom ich realizácie bolo dodávka a montáž 4ks hracích prvkov ako reťazová hojdačka, preliezka pre deti, lanový chodník, reťazová lavica.  Jednotlivé hracie prvky sú vyrobené: Kovové časti – konštrukčná oceľ, Plastové časti – polyamid resp. vysoko odolný HDPE plast, Laná a siete – polypropylén s vnútorným oceľovým jádrom. Kovové časti sú ošetrené povrchovou úpravou – zínkovaním. Drevené časti sú z lepených hranolov – impregnované, ošetrené trojvrstvovým lazúrovacím lakom. Objímky sú nerezové. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný, alebo nerezový. Všetky navrhované hracie prvky sú certifikované a plne vyhovujú platným STN normám vzťahujúcim sa na detské ihriská.

  Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

R.2019 - Modernizácia hnuteľného majetku kultúrneho domu v obci Červený Kláštor -II.etapa.

Modernizácia hnuteľného majetku kultúrneho domu v obci Červený Kláštor -II.etapa.

Obec Červený Kláštor v mesiacoch 8-10.2019 zrealizovala projekt " Modernizácia hnuteľného majetku kultúrneho domu  v obci Červený Kláštor -II.etapa", ktorý bol podporený z rozpočtu PSK vo výške 800 €. Obec kofinancovala projekt z vlastného rozpočtu vo výške 19,9% z celkových oprávnených nákladov.Cieľom projektu bolo modernizovať zastaraly inventár kultúrneho domu - konkrétne náhradou starých drevených stolov a stoličiek, ktoré boli zakúpené ešte v 60-tých rokoch za nové drevené stoly a stoličky s dlhou životnosťou.  Možno konštatovať, že došlo k naplneniu cieľov a výsledkov podaného projektu, kedy obec Červený Kláštor zabezpečila zakúpenie rozkladacích stolov (3 ks)  a drevených stoličiek (17 ks).

 

 

Projekt podporený z rozpočtu PSK

 

 Ing. Štefan Džurný

2015 - Revitalizácia nábrežia Dunajca

R. 2019 - Revitalizácia plochy pri cyklochodníku

V období júl - august 2019  obec Červený Kláštor zrealizovala projekt pod názvom „ Revitalizácia plochy pri cyklochodníku " , ktorý bol finančne podporený z Programu obnovy dediny vo výške 3 937, 75 €. Kofinancovanie obce bolo vo výške 9,7% z celkových nákladov projektu. Obsahom projektu bolo zrevitalizovanie doteraz zanedbanej plochy v blízkosti budúceho cyklochodníka, dobudovaného parkoviska pre účely cintorína a kostola Najsv. Trojice v obci Červený Kláštor a to formou terénnych úprav, osadením mobiliára – lavičiek na sedenie – 3ks, odpadkových košov -3ks , stojana pre cyklistov -1ks.  Drevený altánok bol vyrobený z domácich surovín – smrekových guľáčov a polguľáčov. Vegetačné zatrávňovacie tvárnice tvoria  plochy pred vstupmi k lavičkám a prístup a aj  plochu pod oddychovým altánkom. Na nábreží Dunajca  bol priestor medzi lavičkami a po stranách cyklochodníka revitalizovaný nízkymi kríkmi a rastlinami domácej proviencie. Okolo lavičiek a altánku bol  založený trávnik. Všetky práce boli koordinované starostom obce. Tesárske práce na drevenom altánku boli  realizované zmluvným dodávateľom ,práce na výsadbe boli vykonávané dobrovoľníkmi a taktiež  vypomáhali aj aktivační pracovníci obce Červený Kláštor. Zmluvným dodávateľom bol  realizovaný aj dovoz a osadenie mobiliáru – exterierových lavíc, košov na odpadky a stojana na bicykle.

 Ing. Štefan Džurný

2019 - Časť cyklochodníka smerom na Pltnicu

Zrealizovaný fragment cyklochodníka smerom na Pltnicu

Na základe uznesenia vlády SR, uznesením č. 487 zo dňa 23.10.2018, bola našej obci poskytnutá účelová dotácia na realizáciu projektu : „ Výstavba chodníka pred cintorínom, oplotenie cintorína a parku v obci vo výške 17 tis. €. Časť projektu sa zrealizovala v mesiacoch   máj – jún 2019, kedy sa podarilo vybudovať 87m cyklochodníka z asfaltového povrchu o šírke 2,5m okolo parkoviska pred cintorínom - smerom na Pltnicu. Z poskytnutej dotácie sa k dnešnému dňu vyčerpalo 92%, bez kofinancovania obce., zvyšná časť dotácie sa použije na výstavbu oplotenia cintorína  z južnej strany. Začatá trasa bude v roku 2020 pokračovať ďalej výstavbou mosta o rozpätí 18m cez potok Havka a novým asfaltovým povrchom  až po Pltnicu o dĺžke cca 300m. Projekt tak bude nadväzovať na  cyklotrasu Červený Kláštor – Majere – Spišská Stará Ves. Predpokladom však je úspešné majetko – právne vysporiadanie pozemkov pod budúcou cyklotrasou a úspešné doriešenie územného plánu v obci Majere.

 Projekt bol finančne podporený Ministerstvom financií Slovenskej republiky   

Ing. Štefan Džurný

 

Projekt bol finančne podporený Úradom vlády SR

Projekt bol finančne podporený Úradom vlády SR

Dokončenie rozšírenia stokovej siete v obci Červený Kláštor "Lokalita Kvašné lúky a Rybníky

 R.2018-2019

V období november 2018 až marec 2019  obec Červený Kláštor zrealizovala projekt pod názvom „Dokončenie rozšírenia stokovej siete v obci Červený Kláštor "Lokalita Kvašné lúky a Rybníky" “, ktorý bol podporený regionálnym príspevkom vo výške 118,1 tis. € poskytnutým Úradom vlády SR v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok, opatrenie 17. Projekty zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb. Obec Červený Kláštor spolufinancovala tento projekt vo výške 9,11,% z celkových oprávnených nákladov projektu. Hlavným cieľom  projektu bolo  dobudovanie rozšírenia kanalizačnej siete. Hlavným prínosom projektu je odstránenie súčasného, z hľadiska ochrany ŽP , nevyhovujúceho stavu v lokalite "Kvašné lúky", zabezpečenie odvádzania spláškových vôd z novej lokality - "Rybníky" a navýšenie kapacity centrálnej ČOV. Rozšírením stokovej siete v cit. lokalitách s následnou prepravou znečistených vôd do centrálnej ČOV dôjde k vylepšeniu hydrotechnických vlastností obecnej ČOV. Realizácia rozšírenia stokovej siete podporí aj trvalú udržateľnosť prevádzky čistiarne odpadových vôd  a posilní jej ekonomickú stránku.  V rámci projektu sa zrealizovala časť vetvy A z rúr PVC DN 300 situovaná do zeleného pásu v súbehu so št. cestou II/543. Na trase boli osadené 2 ks revíznych betónových šachiet a 1ks betónovej čerpacej stanice. Z čerpacej stanice sa zrealizoval bezpečnostný prepad z rúr PVC DN 300 o dĺ. 12,2m s výustným objektom so spätnou klapkou a úpravou brehu a dna potoka Havka z betónovej dlažby osadenej do betónového lôžka a výmere 36m2. V čerpacej stanici sa osadilo strojno technologické zariadenie na čerpanie odpadových vôd cez už zrealizované výtlačné potrubie do gravitačnej kanalizácie s napojením na centrálnu obecnú čistiareň odpadových vôd. K čerpacej stanici, umiestnenej na pravom brehu toku Havka bola zrealizovaná NN prípojka s rozvádzačom RE 2.0 F403 25A PO.

 

 

Projekt bol finančne podporený Úradom vlády Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu pre okres Kežmarok.

 

 

 

Ing. Štefan Džurný

 

 

K stiahnutiu

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Modernizácia kamerového systému na IP kamerový systém

 R.2019:

Začiatkom t.r. (2019) obec Červený Kláštor zrealizovala projekt pod názvom „Modernizácia kamerového systému na IP kamerový systém“, ktorý bol podporený vo výške 10 tis. € z dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 .Obec Červený Kláštor spolufinancovala tento projekt vo výške 22,21% z celkových oprávnených nákladov projektu. Hlavným cieľom  projektu bolo  zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti v obci vo vzťahu k cieľovým skupinám, ako aj k majetku na území obce. Obsahom zrealizovaného projektu, je prevencia kriminality a vandalizmu, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov v obci osadením bezpečnostných kamier. Nepretržitým monitorovaním vo vytypovaných lokalitách obce. Dôvodom  realizácie projektu je (prostredníctvom technického vybavenia - monitorovacích a záznamových zariadení) zabezpečenie dôkazného materiálu na objasňovanie spáchaných, resp. dokonaných priestupkov alebo trestných činov. Jeho preventívny aspekt je reprezentovaný  prevenciou, a to formou odstrašovania potenciálnych páchateľov priestupkov kontinuálnym monitorovaním lokalít obce, kde je najväčší  predpoklad páchania trestnej činnosti. Praktickou realizáciou projektu došlo k nahradeniu starého kamerového systému v obci - z r.2008 na nový moderný IP kamerový systém, postavený na báze optických káblov. V rámci projektu sa osadilo 10 stacionárnych IP kamier v kompaktných krytoch s IR prísvitom a motorickým zoom objektívom. Kamery boli umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia. Napájanie týchto kamier je zabezpečené z rozvádzačov VO – stálou fázou. Kamery sú pripojené  na  záznamové zariadenie ,ktoré je umiestnené v dátovom rozvádzači v budove obecného úradu. Zrealizovala sa vzdušná optická sieť, sprevádzkovalo sa monitorovacie a záznamové pracovisko v objekte obecného úradu.

K stiahnutiu

Stavebné úpravy verejného priestranstva pre účely statickej dopravy

SO-01 Odstavné plochy pre motorové vozidlá

 R.2018: S príspevkom z MF SR vo výške 5,4 tis. € sa zrealizoval projekt : Stavebné úpravy verejného priestranstva pre účely statickej dopravy v obci Červený Kláštor (SO-01 - odstavné plochy pre motorové vozidlá)

Obnovená kuchynka v kultúrnom dome

Nová kuchynka v kultúrnim dome

R 2017: S finančným príspevkom z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 tis. € sa poadrilo zakúpiť a nainštalovať nový nábytok zastaralej kuchynky kultúrneho domu. Stavebné práce - nové obklady, stierky, maľby, elektro práce sa realizovali vo vlastnej režii s vlastnými zamestnancami.

Prístupový chodník s osvetlením k cintorínu a kostolu Najsv. Trojce

Prístupový chodník k cintorínu

R.2017: S príspevkom z MF SR vo výške 5 tis. € sa zrealizoval prístupový chodník s osvetlením k cintorínu a kostolu Najsv. Trojice a to zo strany cesty III. tr. a od hl. cesty II.tr. sa zrealizovalo osvetlenie ku vstupu do kostola Najsv. Trojice.

Oplotenie cintorína - II.etapa

Oplotenie cintorína - II. etapa

R.2016: S finančným príspevkom z MF SR vo výške 7 tis. € sa ukončila druhá etapa nového oplotenia cintorína kostola Najsv. Trojice.

Nové stoly v kultúrnom dome

Nové stoly do kultúrneho domu

R.2016: S príspevkom vo výške 996,57 € z Prešovského samosprávneho kraja sa podarilo zmodernizovať nábytok kutúrneho domu a zakúpili sa nové stoly.

Oplotenie cintorína - I. etapa

Oplotenie cintiorína - I.etapa

R.2016: S finančným príspevkom z MF SR vo výške 15 tis. € sa podarilo vymeniť starý zdevastovaný plot od strany toku Havka za nové tepané kovové oplotenie, vymeniť vš. brány na cintoríne a pri vstupe do úradovne, zrealizovať nerezové zábradlie.

PD - návrh nového amfiteátra

Návrh nového amfiteátra Pod Troma korunami

R. 2016: S príspevkom z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 900€ bol vyprojektovaný návrh nového amfiteátra na mieste starého Pod Troma korunami.

 

Pod drobnohľadom meračov rýchlosti

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Obec Červený Kláštor dňa 20.11.2015, prostredníctvom f. Bellimpex, s.r.o. nainštalovala dva merače rýchlosti v úseku cesty II/543. Jeden - aktívny merač rýchlosti pri cintoríne ( opatrený aktívnou kamerou, ktorý monitoruje prekročenie povolenej rýchlosti automobilov v obci a prenáša videozáznam do záznamového zariadenia umiestneného v budove OcÚ ) , ktorý meria rýchlosť motorových vozidiel v smere Spišská Stará Ves - Červený Kláštor a druhý - pasívny v lokalite Smerdžonka monitorujúci smer Haligovce - Červený Kláštor (opatrený nápisom „SPOMAĽ", upozorňujúci vodiča na prekročenie povolenej rýchlosti). Výstupom z elektronických meračov rýchlosti sú aj prehľadné štatistiky, ktoré je možné prenášať na ďalšie spracovanie vo formáte CSV. Monitorované sú zväčša hodinové intervaly. V každej hodine sa eviduje maximálna dosiahnutá rýchlosť, počet prejdených vozidiel a ich priemerná rýchlosť. Štatistika tiež vyjadruje údaj o počte vozidiel podľa zaznamenanej rýchlosti v intervaloch po 10 km/h a prezrádza koľko vozidiel maximálnu povolenú rýchlosť prekročilo a koľko nie. Tieto údaje môžeme poskytnúť ODI PZ SR pre stanovenie harmonogramu plánu kontrol v našej obci. Tento projekt bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 4 400€, čo predstavuje 76% celkových nákladov obstarania.

 

Ing. Štefan Džurný

Logo Envirofond

Výstavba rozšírenia stokovej siete v obci pokračuje

Obec Červený Kláštor ešte v roku 2008 získala vodoprávne povolenie pod názvom - „Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky". V roku 2010 za podpory Environmentálneho fondu sa zrealizovala časť investície a nakoľko ide o finančne náročný projekt obec každoročne od roku 2011 do roku 2014 vypracovávala projekty za účelom získania finančnej dotácie zo štátnych zdrojov, žiaľ aj napriek našej enormnej snahe nebol náš hlas vypočutý. K prelomu došlo až v roku 2014, kedy naša obec dňa 5.6.2014 pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia obdŕžala Čestné uznanie ministra životného prostredia za dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky a následne bola našej obci z Environmentálneho fondu udelená finančná podpora pre rok 2015 vo výške 50 tis. €, čo tvorí 95% nákladov na realizáciu ukončenia výtlakového potrubia a časti gravitačného potrubia na cit. stavbe. V prípade nášho úspechu pokračujúceho projektu, ktorý bol podaný na Environmentálnom fonde v roku 2016, by mohla byť stavba definitívne ukončená.

Ing. Štefan Džurný

2015 - Revitalizácia nábrežia Dunajca

Revitalizácia nábrežia Dunajca

Minulého roku (2014) naša obec vypracovala projekt pod názvom: „Revitalizácia oddychovej a náučnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený Kláštor", ktorý následne doručila na Slovenskú agentúru životného prostredia v Banskej Bystrici a uchádzala sa o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci v rámci Programu obnovy dediny 2015 - program Zelená dedina. Naša snaha nevyšla na nivoč a odborná komisia pozitívne posúdila náš projekt, čoho výsledkom bolo rozhodnutie ministra životného prostredia podporiť tento náš projekt vo výške 3 594 €. Obec projekt spolufinancovala aj z vlastných zdrojov vo výške 17,4% z celkových nákladov. V súlade s časovým harmonogramom projektu sa v mesiacoch jún až august na brehu Dunajca od s.č. 58 po nové parkovisko Pod Hôrkou za pomoci dobrovoľnikov, aktivačných a vlastných pracovníkov zrealizovali nasledovné aktivity: demontovala sa stará, poškodená krytina drevených prístreškov a zrealizovalo sa prekrytie novými šindľami vo farbe palisandra -10 ks, vyrobili a osadili sa pri každom prístrešku odpadkové koše z dubového masívu-12ks. V priestore oproti novému parkovisku Pod Hôrkou sa osadili 4ks drevených lavičiek z dubového masívu a 3ks kvetináčov z vymývaného štrku do ktorých bola vysadená kvetena - trvalky a letničky. V rámci projektu sa upravilo okolie prístreškov a vyčistilo nábrežie Dunajca. Verme, že obdobných projektov zameraných na skrášlenie našej obce bude v budúcnosti len pribúdať.

Ing. Štefan Džurný

Kultúrny dom dostal nový šat

2014,2015 - Rekonštrukcia KD, zateplenie. Stav po.

Na jar t.r. (2015) boli na kultúrnom dome, úradovni ukončené práce, ktoré začali už minulého roku, kedy sa kompletne zateplil obvodový plášť budovy a vynovili fasády vo farbách obecnej vlajky, zateplili sa aj stropy budovy minerálnou vlnou a vymaľovala strecha, opravili dažďové zvody. V druhej etape je zámerom rekonštruovať interier kultúrneho domu. Projekt bol podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu SR vo výške 15 726 €, čo predstavuje 94,3% z celkových nákladov.

Ing. Štefan Džurný

2014 - Výstavba bezdrôtového rozhlasu- I.etapa

Bezdrôtový rozhlas – I. etapa

 V mesiaci október t.r. tunajší úrad  sprevádzkoval novú službu informovania občanov prostredníctvom nového obecného bezdrôtového rozhlasu pre časť IBV pri Rybníku a časť od NKP – Kláštor kartuziánov až po koniec obce smerom na Haligovce (vrátane miestnej časti Smerdžonka) a kombinácie súčasného drôtového rozhlasu, kde rozvody sú uložené v zemi . Čo sa vlastne zrealizovalo ?  Zrušilo sa staré vzdušné vedenie od kláštora kartuziánov po rod. dom č.2 (v súčasnosti prebieha demontáž starých stĺpov a reproduktorov).  Zaviedol sa nový bezdrôtový systém, kde sa zvukový signál  šíri vzduchom, za pomoci prevádzača GSM signálu-447MHz (Ako operátora sme zvolili spoločnosť O2, ktorý je aj operátorom pre systém verejného osvetlenia, ktorého riadenie je realizované taktiež cez GSM sieť), ktorý je osadený na novom stĺpe verejného osvetlenia na zákrute pri NKP – Kláštor kartuziánov, a ktorý transformuje signál vysielaný z vysielača vf signálu v pásme 447MHz, ktorý je umiestnený na obecnom úrade a šíri ho ďalej do vzdialenej časti (za kopcom) od kláštora smerom na Smerdžonku, kde boli inštalované 3 hlásiče 2x40W a 8 reproduktorov. V časti „Pri Rybníku“, kde absentoval obecný rozhlas sa na stĺp verejného osvetlenia nainštaloval jeden hlásič a jeden reproduktor. Na obecnom úrade sa osadila ústredňa bezdrôtového rozhlasu, ktorá sa prepojila s počítačom a stávajúcou ústredňou 100V drôtového (zemného) rozhlasu zn. BEROS (800W). Výhodou novej ústredne je možnosť bezobslúžneho plánovania hlásenia obecného rozsahu vo zvolených časoch a intervaloch. Rozmiestnenie hlásičov a reproduktorov, podľa výpočtového modelu šírenia zvukového signálu a súčasnej mapy osídlenia tejto časti obce. Hlásiče a reproduktory je však možné premiestňovať a presúvať, po odskúšaní a ukončení testovacej prevádzky, ktorá momentálne prebieha. V budúcnosti chceme odskúšať aj tzv. domové prijímače, ktoré by mohli mať občania umiestnené doma – išlo by o občanov imobilných, starších, resp. boli by umiestnené priamo v nehnuteľnostiach ktoré majú problém s počuteľnosťou obecného rozhlasu. Momentálne ide o I. etapu realizácie, ktorá v budúcnosti po otestovaní sa bude ďalej modulovo dopĺňať o ďalšie funkcionality – ako napojenie na jednotný systém vyrozumenia obyvateľstva SR (tzv. SEHIS CO SR) počas mimoriadných udalostí – ohrozenie vodou, požiarom, živelnou katastrofou... (plánujeme do budúcna prepojiť systém rozhlasu s Autonómnym monitorovacím modulom ,na ktorý je možné zapojiť snímač hladiny Dunajca, Lipničanky a Havčanky,  alebo zrážkomer.) Celý systém realizovala spoločnosťou M&B Sonic suono, s.r.o. Náklady predstavovali 7230€, kde 41,5% sa nám podarilo získať z Ministerstva financií SR. Záruka na celý systém je 36 mesiacov. Záruka na reproduktory je 120 mesiacov.  V súčasnosti už funguje možnosť vypočutia si posledného hlásenia v obecnom rozhlase pomocou zavolania telefónu. Stačí zavolať na toto tel. číslo (ústredňa obecného rozhlasu v Č. Kláštore): 0948597810. Túto službu využijú hlavne tí ktorí nie sú v čase hlásenia doma. V prípade mimoriadnej udalosti, môže priamo do systému hlásenia prostredníctvom mobilného telefónu vstúpiť aj starosta obce a vykonať hlásenie priamo cez mobil. Výhodou je aj zasielanie SMS správ na mobilné telefóny občanov či inštitúcii, prostredníctvom rozhlasovej ústredne. V najbližších dňoch bude zavedená ešte jedna služba, kde hlásenia z obecného rozhlasu budú priamo zaznamenávané na webovú stránku obce, kde sa bude tvoriť tzv. archív hlásení s možnosťou vypočutia si hlásenia, resp. jeho stiahnutia si na svoj počítač, tablet, mobil či iné komunikačné zariadenie takéto hlásenie vo forme MP3 súboru. Verím, že tento nový systém bezdrôtového rozhlasu sa v obci ujme a skvalitní informovanie obyvateľov obce o dianí, nie menej dôležitú úlohu bude spĺňať počas vzniku mimoriadných udalostí a chrániť bezpečnosť a zdravie našich občanov.

    Ing. Štefan Džurný

 

Rozšírenie kamerového systému v obci - II.časť

Rozšírenie kamerového systému -2013

 Obec Červený Kláštor v júli 2013 zrealizovala projekt pod názvom: Rozšírením  kamerového monitorovacieho systému v obci Červený Kláštor     k prevencii kriminality na slovensko -  poľskom pohraničí – II. časť, ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 3 000,00 €. Celkové náklady činili 3 750,00€. Výsledkom bola realizácia 2ks statických kamier s kabelážou a inštaláciou záznamového zariadenia. Osadené kamery monitorujú a zaznamenávajú pohyb osôb na multifunkčnom ihrisku a v priestoroch štartu pltí. Zámerom projektu bolo docieliť predchádzaniu  vzniku kriminality na slovensko – poľskom pohraničí a to budovaním kamerových monitorovacích systémov, konkrétne v kat. území obce a to formou rozšírenia stávajúcich kamerových, monitorovacích systémov. Primárnym cieľom bolo napomôcť eliminácii trestnej  činnosti a jej prevencii Sekundárnym cieľom - napomôcť k objasnenosti vzniknutej trestnej činnosti zavedením  technických prostriedkov monitoringu pohybu a záznamu osôb. Terciálnym cieľom bolo zabezpečiť monitoring lokality najväčšej koncentrácie občanov a klientov cestovného ruchu v areáli štartu pltí „Kvašné lúky“ a multifunkčného ihriska, ktoré je vo vlastníctve obce.

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies