Projekty Európskej únie-OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Logo OPKaHR a vlajka EÚ

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚInvestícia do vašej budúcnosti 

 Obec Červený Kláštor oznamuje, že obci Červený Kláštor bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP z fondov EÚ a bude jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v maximálnej  výške 233 594,36 € , čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Zmluva o poskytnutí NFP číslo: KaHR -22VS-0801/0049/33 medzi poskytovateľom podpory – Ministerstvom hospodárstva, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, jej generálnym riaditeľom – Ing. Martinom Vavřinekom, a konečným prijímateľom – Obcou Červený Kláštor, v zastúpení jej starostom Ing. Štefanom Džurným bola podpísaná 06.05.2010.

 Parametre projektu:

Miesto realizácie projektu: Červený Kláštor 65

Názov  projektu a jeho opis: Investícia do modernizácie verejného osvetlenia  v   obci Červený Kláštor

Kód ITMS: 25120220049

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Priritná os: 2 - Energetika

          Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie   poradenstva v oblasti energetiky

           Kód výzvy: KaHR-22VS-0801

 Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci  Červený   Kláštor.

 Špecifické ciele: Zaistenie nepretržitej prevádzky VO a získanie prehľadnej evidencie    prevádzky každého svetelného  bodu, zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies a zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a eliminácia rastúcej kriminality v obci.

 Aktivity projektu: Budovanie novej vetvy – 14 svietidiel, Modernizácia verejného osvetlenia – výmena 99 svietidiel.

 Názov a sídlo prijímateľa: Obec Červený Kláštor, OcÚ Červený Kláštor 65,  059 06, okr. Kežmarok

 Obddobie realizácie projektu: IX. 2010 – III.2011

 Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

 Poskytnutý príspevok: 233 594, 36 €

 Celkové oprávnené náklady: 245 888,80 €

              UPRAVENÉ:

            Obddobie realizácie projektu:V. 2012 - VIII. 2012  

            Poskytnutý príspevok: 165 291,83 €

K stiahnutiu
 • Kamenárstvo Galica
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies