Projekty Európskej únie-Program rozvoja vidieka

Projekty EÚ - Program rozvoja vidieka

logo PRV a EÚ

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚ

Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Červený Kláštor
Č.projektu: 342PR0900660

Os. č.: 3

Opatrenie č. : 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Kód opatrenia: 322

Aktivity: 1. Chodník pre peších v obci Červený Kláštor – vedľa št. cesty III/543 43

            2. Prístupová komunikácia M5 – 1.časť v obci Červený Kláštor Obec Červený Kláštor oznamuje, že Pôdohospodárska platobná agentúra, rozhodnutím číslo: P00660 zo dňa 29. januára 2010 schválila horeuvedený projekt a bude jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v maximálnej  výške 73 155,25 € ( z prostriedkov EPFRV 54 866,43 , čo predstavuje 75% celkových oprávnených nákladov a prostriedkov štátneho rozpočtu 18 288,82   čo predstavuje 25% celkových oprávnených nákladov ). Zmluva o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom podpory – Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, v zastúpení jej generálnym riaditeľom – Ing. Romanom Serencešom, PhD. a konečným prijímateľom – Obcou Červený Kláštor, v zastúpení jej starostom Ing. Štefanom Džurným bola podpísaná 12.02.2010 v Prešove.

Program rozvoja vidieka v Červenom Kláštore

V obci Červený Kláštor sa v súčasnosti realizujú aktivity v rámci pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 2007 – 2013.

Pôdohospodárska platobná agentúra, rozhodnutím číslo: P00660 zo dňa 29. januára 2010 schválila obci Červený Kláštor projekt – „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Červený Kláštor“ a bol jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v maximálnej  výške 73 155,25 €( z prostriedkov EPFRV 54 866,43 €, čo predstavuje 75% celkových oprávnených nákladov a prostriedkov štátneho rozpočtu 18 288,82  €čo predstavuje 25% celkových oprávnených nákladov-číslo projektu: 342PR0900660, Os. č.: 3,Opatrenie č. : 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, Kód opatrenia: 322).             Základným cieľom projektu, je zvýšiť atraktivitu regiónu - jeho zviditeľnenie, obnovu a rozvoj obce. Súvisiacimi cieľmi projektu, ktoré nadväzujú na tento základný cieľ projektu sú:

 

-          obnova technickej infraštruktúry obce a zlepšenie  základných služieb  a život obyvateľov obce

-          >zlepšenie podmienok pre turistov, ktorí navštevujú obec a zabránenie migrácii obyvateľstva

     -          efektívne vplývať na rozvoj rôznych sektorov hospodárstva uvedeného regiónu

Predmetom projektu je  novostavba chodníka zo zámkovej dlažby pre peších vedľa cesty III/54343 smerom na Lechnicu (pred ukončením)  v celkovej dĺžke 270m a novostavba prístupovej komunikácie M5 k novej lokalite pre IBV a rekreačnú zónu - Rybník o dĺžke 92m (I. etapa). Práce na výstavbe miestnej komunikácie M5 sú plánované na september 2010. Stavebné práce realizuje firma Profi Builder, s.r.o. Kežmarok.

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies