Projekty Európskej únie-Program cezhraničnej spolupráce !!!UKONČENÝ !!!

Transhraničný turistický chodník

201502281750090.201105241154010_logo_pl_sk_a_eu_s_textom2


OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚ
Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - Šromowce Nižne, spájajúci objekty slovensko - poľského pohraničia

Č.projektu: WTSL.02.01.00-84-079/08

Obec Červený Kláštor oznamuje, že Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská Republika 2007-2013, rozhodnutím zo dňa 19. marca 2009 schválil horeuvedený projekt a bude jej poskytnutý finančný príspevok z ERDF vo výške 163 760,22 €.

Zawiadomienie o zatwierdzeniu NFP z funduszy Unii Europejskiej

Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pograniczaNr projektu: WTSL.02.01.00-84-079/08

Gmina Czerwony Klasztorpodaje do wiadomości, że Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej RzeczpospolitaPolska-Republika Słowacka 2007-2013, na podstawie rozporządzenia ze dnia 19 marca 2009 r. zatwierdził ww. projekt, realizację którego dofinansowano  z EFRR w wysokości 163 760,22 €.

Začínajú so stavebnými prácami

Logo PL/SK2007-13 s textom

Obec Červený Kláštor v zastúpení jej starostom – Štefanom Džurným, 22. júla, podpísala s riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika  - Slovenská republika 2007 – 2013 t.j. Ministrom regionálneho rozvoja PR, v Krakove zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu : Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - Šromowce Nižne, spájajúci objekty slovensko - poľského pohraničia.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Vedúcim partnerom, ktorý zodpovedá za realizáciu a implementáciu tohto projektu je Obec Červený Kláštor a ďalšími partnermi sú: Gmina Czorsztyn so sídlom v Maniowach (PR), Okresná správa ciest so sídlom v Nowom Targu (PR) a Štátne lesy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici (SR).

Výška poskytnutého príspevku pre vedúceho partnera a ďalších partnerov prestavuje sumu 163 760,22 € čo tvorí 85% mieru spolufinancovania z fondov Európskej únie. Zvyšnú časť finančných prostriedkov predstavuje národné spolufinancovanie (na slovenskej strane: 10% - štátny rozpočet , 5% vlastný vklad žiadateľa pomoci). Celková hodnota projektu nepresiahne : 197 708,59 €.

H l a v n ý m   c i e ľ o m realizácie projektu je zvýšenie turistickej atraktivity Červeného Kláštora a Šromowiec Nižnych. Špecifickým cieľom je: zlepšenie turistickej infraštruktúry,zlepšenie bezpečnosti chodcov využívajúcich komunikácie, prepojenie objektov kultúrneho dedičstva Šromowiec Nižnych (drevený kostolík Kostol sv. Kataríny) a Červeného Kláštora (kláštor kartuzíánov a kamaldulov) 4. regionálna integrácia obyvateľov poľsko - slovenského pohraničia.

Výsledkom projektu je stavebná realizácia 629 m chodníka na slovenskej strane – od lávky cez rieku Dunajec po „medziprístavisko Pod Lipami“  a 393m chodníka na poľskej strane od lávky cez rieku Dunajec po parkovisko pri kostole v Šromovciach Nižných. Stavebné práce na slovenskej strane sa začnú v auguste 2009, definitívne ukončenie projektu, ako na slovenskej tak aj na poľskej strane je naplánované do konca septembra roku 2010.

Projekt współfinansowany z  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem Wiodącym, odpowiedzialnym za realizację i implementację tego projektu, jest Gmina Czerwony Klasztor, kolejnymi partnerami są: UrządGminy Czorsztyn z/s w Maniowach (RP), Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Nowym Targu (RP) i Lasy Państwowe TANAP z siedzibą w Tatrzańskiej Lomnicy (RS). 

Vysokość dofinansowania przypadająca na Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów jest 163 760,22 €, przedstawia to 85 % stopę współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałą część środków finansowych przedstawia współfinansowanie krajowe (po stronie słowackiej: 10% - budżet państwa, 5% wkład własny wnioskodawcy. Ogólna wartość projektu nie jest wyższa niż: 197 708,59 €.  

G ł ó w n y m c e l e m realizacji projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Czerwonego Klasztoru oraz Sromowiec Niżnych. Szczegółowe cele to: poprawa infrastruktury turystycznej, poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg, połączenie obiektów dziedzictwa kulturowego Sromowiec Niżnych (kościółek drewniany św. Katarzyny oraz Czerwonego Klasztoru (klasztor kartuzjanów i kamedułów), integracja regionalna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.  

Wynikiem projektu będzie przebudowaścieżki spacerowej o długości po stronie słowackiej – od kładki na rzece Dunajec po „przystań flisackąPod Lipami“ oraz ścieżki pieszejpo stronie polskiej o długości - od kładki na rzece Dunajec do parkingu przykościołku w Sromowcach Niżnych. Prace budowlane po stronie słowackiej rozpoczną się w sierpniu 2009 r., projekt powinien zostać skończony po obu stronach granicy do końca września 2010 r.

Zdroj:

 • 28. júl 2009
 • Podtatranské noviny

 

Partner č.1: Gmina Czorsztyn w Maniowach

Informácie o stave projektu na poľskej strane nájdete na web stránke:http://www.czorsztyn.pl/pl/33113/0/Program_unijny_PL_SK_2007_2013.html

 

Partner č.2: Okresná správa ciest so sídlom v Nowom Targu

Partner č.3: Štátne lesy Tanapu v Tatranskej Lomnici

 ČIASTKOVÁ SPRÁVA VEDÚCEHO PARTNERA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU č. 1/2009(1).

 Obdobie:01.10.2008 - 30.09.2009 Zrealizované aktivity v definovanom období: Etapa 1: Príprava dokumentácie Aktivita 1: Príprava finančnej analýzy -1ks Etapa 2: Realizácia projektu Aktivita 1: Verejné obstarávanie -1ksAktivita 2: Vedenie účtovníctvaAktivita 3: Výroba a osadenie informačnej tabule – 1ksAktivita 4: Výstavba chodníka – SO-03b -201m Certifikované náklady kontrolórom I. stupňa: 33 485,00 € dňa 11.11.2009    V Červenom Kláštore07.10.2009  S.DZ ČIASTKOVÁ SPRÁVA VEDÚCEHO PARTNERA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU č. 2/2009(2). Obdobie: 01.10.2009- 22.10.2009 Zrealizované aktivity v definovanom období:  Etapa 2: Realizácia projektuAktivita 4: Výstavba chodníka - SO-03a -309m Certifikované náklady kontrolórom I. stupňa: 46 152,00 € dňa 14.12.2009 V Červenom Kláštore23.10.2009 S.DZ ČIASTKOVÁ SPRÁVA VEDÚCEHO PARTNERA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU č. 1/2010(3). Obdobie: 22.10.2009 - 21.01.2010 Zrealizované aktivity v definovanom období: Etapa 2: Realizácia projektuAktivita 2: Vedenie účtovníctva V tomto monitorovacom období sa vykonávali iba administratívne a účtovné práce spojené s implementáciou projektu Certifikované náklady kontrolórom I. stupňa: 130,00 € dňa  V Červenom Kláštore03.02.2010S.DZ ČIASTKOVÁ SPRÁVA VEDÚCEHO PARTNERA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU č. 2/2010(4). Obdobie: 22.01.2010 - 21.04.2010 Zrealizované aktivity v definovanom období:Etapa 3:  Vyúčtovanie projektu Aktivita : Informačná tabuľa – navrhnutá , vyrobená a osadená trvalá informačná tabuľa informujúca  o zrealizovaní projektu Aktivita:  Propagačné brožúry – navrhnuté a vyrobené dvojjazyčné brožúry informujúce o výsledkoch a cieľoch projektu Aktivita:  Vedenie účtovníctva - administratívne a účtovné práce spojené s implementáciou projektu Aktivita:  Preklady – zrealizované preklady súhrnných  monitorovacích správ do PJCertifikované náklady kontrolórom I. stupňa: 1162,00 € dňa  V Červenom Kláštore26.04.2010S.DZ ČIASTKOVÁ SPRÁVA VEDÚCEHO PARTNERA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU č. 3/2010(5). Obdobie: 22.04.2010 - 21.07.2010 Zrealizované aktivity v definovanom období:-         bez aktivít, projekt ukončený za VPCertifikované náklady kontrolórom I. stupňa: 0,00 € V Červenom Kláštore23.07.2010S.DZ  PROJEKT UKONČENÝ

Ukončenie projektu PL/SK 2007-13
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies