Profil verejného obstarávateľa

Obec Červený Kláštor je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a prípadne aj ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou :

Obec Červený Kláštor
059 06 Červený Kláštor 65

IČO: 00326135
DIČ: 2020697118

 

Telefón:
00421 (0) 52 4181 291
00421 (0) 52 482 2436

E-mail:

obecck@orangemail.sk

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie :

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Súhrnná správa o zákazkach podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Hodnota zakazky, predmet zákazky, identifikácia dodávateľa

I.Q 2014 : x

II.Q.2014:

9 692,92  €, Rekonštrukcia KD v obci Červený Kláštor , časť: fasáda so zateplením - I.etapa, SLORA exim, s.r.o, Nová Ľubovňa 648

III.Q.2014:

11 627,45 €,  Výmena strešnej krytiny  na objekte kostola Sv. Trojice v Červenom Kláštore  , DUDACH-Ľubomír Duda, ul. SNP 172/8, 061 01 Sp.St.Ves

 IV.Q.2014

7 230,00 € Bezdrôtový rozhlas - I.etapa, M&B Sonic suono, s.r.o., Nový Jičín,ČR

Súhrnné správy pre nasledovné roky podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/adokumenty/5832

 

 

 

 

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies