DokumentyDokumenty
Názov Dátum Príloha
Oznámenie verejných funkcii - starosta obce r.202330.4.2024
Žiadosť o vydanie SÚHLASU na TRVALÉ UŽÍVANIE malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku kolaudačnému konaniu 20.3.2024
Žiadosť o vydanie SÚHLASU na vydanie povolenia STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia – stanovisko ku stavebnému povoleniu 20.3.2024
Spoločný stavebný úrad obcí Zamaguria19.3.2024
Zloženie a náplne komisií r.2022-262.2.2024
Uznesenia OZ 18.01.2024- 1.zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)25.1.2024
Zápisnica OZ 18.1.2024 - 1.zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)25.1.2024
Zápisnica OZ 14.12.2023 - 6.zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)21.12.2023
Uznesenia OZ 14.12.2023-6. zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)21.12.2023
VZN č.5/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 15.12.2023
VZN č.4/2023 ktorým sa ruší VZN č.2/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a šk. zariadení zriadených na území obce Č. Kláštor 15.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 15.12.2023
Výročná správa obce Červený Kláštor za rok 202215.12.2023
VZN č.1/2009 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Príloha č.1 pre rok 202415.12.2023
VZN č.7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 15.12.2023
VZN č. 6/2023 o miestnych daniach15.12.2023
Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti r.202330.10.2023
Uznesenia OZ 10.10.2023-5. zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)18.10.2023
Zápisnica OZ 10.10.2023 - 5.zasadnutie (vol. obdobie 2022-26)18.10.2023
VZN č. číslo 3/2023 ktorým sa mení VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Červený Kláštor11.10.2023
 • Kamenárstvo Galica
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies