Rámcový návrh Cestovného poriadku v železničnej osobnej doprave pre obdobie 2022/2023

 Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2022/2023:

·         Rámcový návrh obsahuje prvotnú implementáciu Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MDaV SR dňa 31.3.2022.

·         V dôsledku uvedenej implementácie dochádza k zmene časových polôh vlakov diaľkovej dopravy, s ktorými úzko súvisia zmeny realizované na linkách nižšieho segmentu (Rex, Os).

·         Na väčšine tratí východného Slovenska je v rámcovom návrhu predpokladané uplatňovanie taktového (periodického) cestovného poriadku.

·         Už v aktuálne platnom GVD (od 1.VII.2022) dochádza na úsekoch tratí 191 Humenné – Medzilaborce mesto,194 Prešov – Bardejov a 196 Humenné – Stakčín k zavedeniu „samoobslužného výpravného systému“.V súvislosti uvedenými zmenami sú v nasledujúcom texte zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v PSK.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (– Žilina):

·         Dôjde k zrušeniu zastavovania rýchlikových/expresných spojov jazdiacich na trase Košice – Bratislava a späť v ŽST Margecany. Táto stanica by mala podľa návrhu vytvárať taktový uzol iba pre vlaky regionálnej/prímestskej dopravy.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica:

·         Dôjde k zrušeniu vlakov (mimo sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne) na trati zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. V dôsledku toho môže dôjsť k výraznému zhoršeniu dopravných služieb vo Vysokých Tatrách.

·         Počas sobôt, nedieľ a všedných dní v letnej a zimnej sezóne budú uvedené vlaky vedené v úseku Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica.

·         V súvislosti s plánovanými zmenami dôjde k zrušeniu priamych študentských vlakov z Košíc a Prešova do Plavča a Čirča. Tieto vlaky budú vedené v úseku Stará Ľubovňa – Lipany, pričom nasadeným vozidlom má byť motorová jednotka rady 813.1 „Mravec“. V súvislosti s touto zmenou tak dôjde k zásadnému problému s požadovanou kapacitou uvedených vlakových spojov.

·         V súvislosti s plánovanou zmenou prevádzkového konceptu dôjde k vedeniu priamych spojov na relácii zo Starej Ľubovne do Liptovského Hrádku. Takéto vedenie vlakov vozidlom 813.1 „Mravec“ je na uvedenej trase nevhodné, pričom navyše viac ako polovica tejto trasy vedie po elektrifikovanej trati.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč:

·         Dôjde k posilneniu dopravy a celkovej zmene konceptu vlakov v úseku Lipany – Prešov – Kysak – Košice, čo značne zlepší dopravné spojenie medzi oboma krajskými mestami. Súčasťou uvedenej zmeny je vedenie tzv. pásmových vlakov kategórie Rex v úseku Košice – Prešov len s jedným zastavením v Kysaku, a následne v úseku Prešov – Lipany s obsluhou všetkých nácestných staníc a zastávok. Doplnok k týmto vlakom predstavujú osobné vlaky vedené na relácii Prešov – Košice – Čierna nad Tisou so zastavením všade.

·         S navrhovanými zmenami súvisí (v porovnaní so súčasným stavom) posun príchodu ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 h na 7:38 h, s čím súvisí riziko, že študenti a ostatní dochádzajúci do krajského mesta na 8:00 nebudú stíhať do škôl a do zamestnania.

·         Vytvorením navrhovaného taktového uzla v celú párnu hodinu v Starej Ľubovni a v rovnakú hodinu aj v Lipanoch dôjde k nemožnosti prepojenia Lipian a Starej Ľubovne prostredníctvom systému nadväznej prímestskej autobusovej dopravy.

·         Plánovaným zrušením nočného rýchlika z Prešova do Bratislavy stratí krajské mesto svoje jediné priame diaľkové spojenie s hlavným mestom.

Trať 191 (Michaľany –) Humenné – Medzilaborce mesto – Łupków

·         V návrhu sú doplnené spoje v úseku Humenné – Koškovce na špičkový interval 60 minút.

Trať 193 Prešov – Humenné:

·         Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu, avšak v návrhu chýba spojenie v rámci poobednej špičky medzi 15:00 a 16:00 hodinou.

Trať 194 Prešov – Bardejov:

·         Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu, avšak v návrhu chýba spojenie v rámci poobednej špičky medzi 15:00 a 16:00 hodinou.

Trať 196 Humenné – Stakčín:

·         Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vyjadrenie pripomienok.  V prípade, že máte k daného NÁVRHU pripomienky, prosím Vás, aby ste ich vložili do Formulára na zmenu návrhu GVD – Žiadateľ (viď. príloha) prípadne listom na adresu spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom integrovanej dopravy na území Prešovského a Košického kraja, adresa: Bačíková 7, 040 01 Košice, resp. zaslali nám ich prostredníctvom e-mailu na adresu pcolka@idsvychod.sk do 15.7.2022

 

Doručené formuláre po danom termíne nebudú akceptované. Za spoluprácu vopred ďakujeme a prajeme pokojný deň.

 

 

S pozdravom / Best regards

Ing. Lukáš Jaklovský

Odbor dopravy
+421 51 7081 778,
lukas.jaklovsky@psk.sk
___________________________________

 

Erb Prešovského samosprávneho kraja


Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

K stiahnutiu

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • maps.cleerio.sk/cerveny-klastor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies