Začali práce na výstavbe ČOV2 Smerdžonka

Logo Environmentálny fond

 

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. E3309/Bk4-59/22 bola obci Červený Kláštor poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu.

OBLASŤ: Ochrana a využívanie vôd

ČINNOSŤ: BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000

ekvivalentných obyvateľov

PRÍJEMCA: Obec Červený Kláštor

NÁZOV PROJEKTU:ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka

VÝŠKA POSKYTNUTEJ DOTÁCIE: 389 833,00 €

 Cieľom projektu je výstavba novej ČOV o kapacite 2x150EO pre časť obce Červený Kláštor - Smerdžonka. Z predmetnej dotácie a vlastného kofinancovania obce sa zrealizujú nasledovné stavebné objekty:  SO 02 - 2 Budova ČOV,SO 03 - 2 Potrubné prepojenia, SO 04 -2 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha, SO 05 -2 Zdravotechnika, vodovodná prípojka, SO 06-2 - Prípojka NN k ČOV, PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro , SO 02-2 Budova ČOV - časť elektro. Projekt prispeje k ochrane zdravia ľudí a životného prostredia, vytvoria sa lepšie podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a podnikania keďže obec je leadrom cest. ruchu v regióne Zamaguria, zároveň sa zlepšia životné podmienky trvale žijúcich obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Novej výstavbe sa umožní vysporiadať sa s odvádzaním a zneškodňovaním odpadových vôd zo stavebných objektov.  Významným environmentálnym prínosom je riadené a najmä kontrolované nakladanie s odpadovými vodami a zníženie celkovej environmentálnej záťaže prostredia na území NP Pieniny a v jeho ochrannom pásme, ochrannom pásme minerálnych vôd. Kvalita vypúšťania odpadovej vody bude v súlade s prílohou č. 6 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. pre ČOV do 2000 EO. Dňa 2.8.2022 bolo odovzdané stavenisko víťazovi verejného obstarávania – f. CEDIS, s.r.o. Bratislava, ktorá začala s realizáciou stavby.

 

Ing. Štefan  Džurný

Publikované: 27.10.2022 | Zobrazené: 300
 • Kamenárstvo Galica
 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies