VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3337 Pieniny do národného zoznamu území európskeho významu

Znak SR

Tí ktorí sa nemohli zúčastniť prerokovania návrhu ,resp. nedali písomné vyjadrenie počas priebehu prerokovania:

 Ak chce vlastník/užívateľ/správca vyjadriť svoj názor, musí tak urobiť písomne najneskôr do 10 – ich dní odo dňa prerokovania .

 Účastníci majú možnosť vyjadrenie doručiť elektronicky formou skenu na email: marta.makarova@minv.sk, kedy musí vyjadrenie obsahovať všetky náležitosti vrátane podpisu účastníka.

 Tlačivo vyjadrenia je v prílohe tohto oznamu. Bližšie inštrukcie z prerokovania či postupu vyplnenia vyjadrenia poskytneme telefonicky, emailom či osobným rozhovorom.

Dávame do pozornosti, že dané vyjadrenie musí vypísať a doručiť na Okresný úrad v sídle kraja v Prešove iba vlastník, správca alebo užívateľ, nie obec. Preto obec sa k návrhu vyjadruje iba ak je vlastníkom parcely navrhovanej do zoznamu. Zodpovednosť za zaradenie do zoznamu je teda na strane vlastníka, nájomcu či správcu konkrétnej navrhovanej parcely !!

 - kód územia pre Červený Kláštor : SKUEV 3337

- Názov územia: Pieniny,

- prerokovanie sa konalo dňa 07.09.2021 na OcÚ v Červenom Kláštore

- parcely uviesť podľa lokalít),

- kataster je Červený Kláštor,

- dopísať či sa jedná o vlastníka, správcu či užívateľa,

- dopísať súhlasím/nesúhlasím s návrhom.

 

 

 

Ing. Štefan Džurný

 

    starosta obce

 

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 7. septembra 2021 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV3337 Pieniny1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV3337 Pieniny je predovšetkým biotop európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky (6510).

Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 7. septembra 2021 so začiatkom o 9,00 hod v Kultúrnom dome v obci Červený Kláštor a dňa 7. septembra 2021 so začiatkom o 13:00 hod v Kongresovom centre v objekte Amfiteátra v obci Kamienka.
1. základné údaje o SKUEV3337 Pieniny
2. odôvodnenie zaradenia SKUEV3337 Pieniny do národného zoznamu
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV3337 Pieniny do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV3337 Pieniny do národného zoznamu.
 

Okresný úrad Prešov bude z poverenia MŽP SR viesť prerokovanie dňa 7. septembra 2021 o 9,00 hod  v Kultúrnom dome v obci Červený Kláštor. Bližšie informácie o prerokovaní/lokalite Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Pieninského národného parku, pani Ing. Katarína Kisková.  Kontakty PIENAP: http://pienap.sopsr.sk/kontakt/

 

Informácie  o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Pieninského národného parku (kontaktná osoba: Ing. Katarína Kisková, tel. č.: + 421 903 298 186, e-mail: katarina.kiskova@sopsr.sk), resp. Okresný úrad v sídle kraja Prešov (kontaktná osoba: RNDr. Marta Makarová, tel. č.: 051/7082 311, e-mail: marta.makarova@minv.sk).

 

 

Zverejnené : 28.7.2021

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies