Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026

 Dňa 28.novembra 2022 sa v Klube mládeže obce  v Červenom Kláštore s.č. 87 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Eva Lainczová oboznámila prítomných s výsledkom volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala osvedčenia o zvolení starostovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta Ing. Štefan Džurný prevzal insígnie a zložil zákonom predpísaný sľub starostu. Zároveň všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva – Karol Džurný, Ing. Alena Galicová, Zuzana Michlíková, Monika Švedová a Ľubomír Tuželák   zložili do rúk novozvoleného starostu zákonom predpísaný sľub.  Potom vystúpil so svojím slávnostným prejavom starosta obce Červený Kláštor – Ing. Štefan Džurný. Novozvoleným poslancom pogratuloval  k zvoleniu do samosprávnych  orgánov obce Červený Kláštor a poprial im mnoho správnych rozhodnutí, veľa zdravia a šťastia. Vo svojom príhovore, okrem iného  sa   zameral na plnenie svojho volebného programu na najbližšie roky a priznal, že ide do najťažšieho svojho volebného obdobia. V závere svojho príhovoru poďakoval odchádzajúcim poslancom OZ - Ing. Martinovi Glevaňákovi, Eve Lainczovej a Janovi Regecovi a odovzdal im ďakovné listy. Po vystúpení starostu obecné zastupiteľstvo schválilo jeho plat,  zriadilo trvalé komisie, určilo ich náplne a zvolilo predsedov  jednotlivých komisií nasledovne:

a)      predsedu komisie školstva, kultúry a sociálnych vecí  -  Ľubomíra Tuželáka

b)      predsedu komisie športu a mládeže Karola Džurného

c)      predsedu komisie životného prostredia, ochrany prírody, stavebného poriadku, Ing. Alenu Galicovú

d)      predsedu komisie cest. ruchu a regionálneho rozvoja - Zuzanu Michlíkovú

e)      predsedu komisie majetko – právnej, podnikateľskej, finančnej a správy obecného majetku – Moniku Švedovú

Obecné  zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov v zložení:Zuzana Michlíková – predseda a členovia: Karol Džurný, Monika Švedová, Ľubomír Tuželák. Starosta obce v súlade s ust. §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  poveril svojím zastupovaním  – poslankyňu OZ – Ing. Alenu Galicovú, ktorá  je zároveň   poverená zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pevne verím, že spoločnými silami dosiahneme toho veľa pre úspešné napredovanie našej obce.

 

Ing. Štefan Džurný


 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies