Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Červený Kláštor

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch august až október 2020 bude v katastrálnom území obce Červený Kláštor vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce.

 Vybavuje:    Ing. Bublavý     +421 902 906 623 jan.bublavy@skgeodesy.sk

 Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky, nápravných prác a z určovania súradníc vybraných geodetických bodov ŠH. Uvedené činnosti bude GKÚ realizovať v rozmedzí mesiacov august až október 2020. Vykonávaním činností je poverená skupina zamestnancov GKÚ pod vedením geodeta Ing. Juraja Kováčika. Na výkon prác budú použité motorové vozidlá Nissan Navara s EČ BL 690 RJ a Lada Niva BA 072 KG.

 

 

 

Informácie a poučenia

 Geodetický bod geodetických základov sa zriaďuje na základe § 4 a § 15 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

 Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.

 Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, t.j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ktorý po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

 Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body geodetických základov sú povinné písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu vzniknú. Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov.

 Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za primeranú náhradu. Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava.

 Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby,  v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností.

 Súčasne upozorňujeme na povinnosť vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby oznámiť v papierovej alebo elektronickej forme Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, e-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk akékoľvek zistené poškodenie alebo ohrozenie stabilizačnej značky geodetického bodu, prípadne jeho ochranného znaku, ako i akékoľvek zamýšľané zmeny v najbližšom  okolí  (napr. budovanie  stavebných  a dopravných  objektov,  terénne  úpravy  a  pod.).

 

  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se