Naši jubilanti...

Ľudský život krátka trasa....

 Ako ten čas rýchlo letí, všedných dní celý rad, občas sviatky. A tak zrazu čudno je ti, keď sa letmo obzrieš spiatky. Mnohé chvíle ťažké boli ako jarmo, ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo. 

Mohla by som ešte veľa napísať slovami básnika, ale musím napísať akú udalosť sme mali u nás v Červenom Kláštore  11.októbra 2019 pre našich jubilantov. Obecný úrad spolu s kultúrnou komisiou pripravili krásny kultúrny program a fajné občerstvenie. Detičky z Materskej školy spolu s pani riaditeľkou Ivankou a pani učiteľkou Júliou nám ponúkli prekrásny a roztomilý program, za ktorý sme im ešte dlho, dlho tlieskali.Prišli nás pozdraviť aj umelci zo Súkromnej  umeleckej školy z Rosničky, ktorí pripravili program naozaj na vysokej umeleckej úrovni. A aj touto cestou ich chceme veľmi, veľmi pochváliť. Tiež „Rosničkárom“ ďakujeme za výzdobu nášho javiska svojimi umeleckými výtvormi. Naši jubilanti boli prekvapení aj divadielkom, ktoré zahrali naši amatérski umelci z Červeného Kláštora a to: Emka Urbaňáková, Milanko Michlík, P. Helenka Regecová, Monika Holbusová, Klaudia Mačutková. Pôvodne mal hrať aj Kubko Michlík- ako Martinko Klingáč, ale musel sa v Humennom zúčastniť futbalového zápasu.... Avšak veľmi úspešne ho zastúpila naša herečka pani Helenka.Divadielko sa volalo Zlatá priadka. Stará rozprávačka bola Eva Lainczová a nacvičili sme ho spolu s Helenkou Regecovou a Jarinou Špesovou. Sme veľmi radi, že sa predstavenie divákom páčilo. Posedenie s jubilantmi sa konalo v mesiaci októbri, pretože ako vieme, mesiac október je mesiac úcty k starším.Nuž nás – jubilantov dvadsať od deväťdesiatpäť po šesťdesiat, bolo dvadsať..., a to:Jozef Výrostek, Fridrich Laincz, Ján Laincz, Františka Džurná, Beáta Regecová, Mária Zálešová, Jozef Znanec, Ján Kušnirák, Marián Fronc, Mária Chovancová, Anna Kucová, Viera Galliová, Mgr.Mária Dračková, Mgr. Klára Vyparinová, Ing. Mária Danková, Eva Lainczová, Jozef Laincz, Ján Dračka, Marta Strnadová, Miroslav Gally.  
Musíme, ale podotknúť, že nás mrzí za všetkých ktorí neprišli.  Všetci viete, ktorí.Po peknom a výstižnom  prejave nášho pána starostu Ing. Štefana Džurného, prichádzali jubilanti prevziať si z jeho rúk pamätnú plaketu a podpísať sa do Pamätnej knihy.Po tomto slávnostnom akte nasledovalo posedenie s občerstvením. A čo dodať na záver.... Za všetkých, ktorí prišli, zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás  vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech dá nám Pán Boh veľa zdravia.

Eva  Lainczová                 

      


  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se