Stanovisko OcÚ k statickej doprave v obci

Vzhľadom na množiace sa otázky k veľkosti parkoviska pred kostolom Najsv. Trojice v Červenom Kláštore OcÚ dáva nasledovné vyjadrenie:

Počet státi pre osobné motorové vozidlá bol redukovaný na základe stanovísk  zainteresovaných orgánov a organizácii v rámci stavebného konania a vydávania stavebného povolenia na túto stavbu. Jednou z podmienok povolenia výstavby tohto stavebného objektu, bola aj podmienka Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, obl. Stará Ľubovňa (ako správcu komunikácie II/543) zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky  - chodcov. Ich podmienkou bolo vybudovať vedľa parkoviska aj chodník. Bez splnenia tejto podmienky by  realizácia parkoviska nebola možná. Na miestnom šetrení v rámci stavebného konania bolo s dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR a zástupcom SaUC PSK, obl. St. Ľubovňa prijaté kompromisné riešenie a situovanie chodníka bolo odsúhlasené zo strany toku Dunajec, s tým, že chodník bude oddelený od parkoviska zábranami vo  forme stĺpikov s reťazami, z dôvodu zabránenia prechodu chodcov cez parkovisko. Chodník bude napojený na pôvodný chodník smerom na St. Ľubovňu, v opačnom smere bude zrealizovaný chodník smerom na Sp.Starú Ves. Dopravným inžinierom  ODI PZ SR Kežmarok, bolo taktiež odsúhlasené aj trvalé dopravné značenie (dopravné značky a prechod pre chodcov, ktorý musí byť osvetlený). Ďalším limitujúcim faktorom veľkosti parkoviska bola plocha prenajatá od SVP, š.p. , ktorá vychádzala ešte zo zamerania (spred dvoch rokov) pôvodnej vyjazdenej plochy osobnými motorovými vozidlami. Parkovovisko je vybudované v prevažnej miere na pozemkoch obce Červený Kláštor, ktoré obec majetko právne vysporiadala s pôvodnými vlastníkmi, časť parkoviska a takmer celý chodník sa nachádza na pozemku vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p. Po realizácii oboch stavieb obec Červený Kláštor zastavaný pozemok od SVP, š.p. odkúpi a prevedie do svojho vlastníctva. V nasledovnom roku sa zrealizuje fragment chodníká vedľa parkoviska, drobná architektúra na brehu Dunajca vedľa chodníka t.j. lavičky, koše, stojany na bicykle, altánky na oddych, vysadia sa nízko rastúce kroviny a iná drobná výsadba.

 

 

Ing. Štefan Džurný, starosta obce

Parkovisko a cyklochodník
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK