Oznámenie o záverečnom stanovisku „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“.

Znak SR

 

VEC: Oznámenie o záverečnom stanovisku  „Program odpadového hospodárstva  Prešovského kraja na roky  2016-2020“.

                 V súlade s ust. §14 ods.5 zákona SNR č.24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zákonom stanovenej lehote  o z n a m u j e m e  verejnosti ,

že záverečná správa z posúdenia strategického dokumentu  „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky  2016-2020“, je zverejnený na webovom sídle Ministerstva ŽP SR :

 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

                Možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese:

 

OÚ Prešov,  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie mieru č.3 

081 92 Prešov

 

Kontakt:

  -          v pracovných dňoch a hodinách  na OÚ v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP 

-          tel. 051/708 22 19   e-mail: alena.sekerakova@minv.sk

 

 

K stiahnutiu

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking