Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

V zmysle § 60 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 10. 1. 2020.  Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie žiadostí o voľbu poštou je:

obecck@orangemail.sk

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

 

K stiahnutiu

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK