Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 – oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu.

Znak SR

VEC: Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu.

V súlade s ust. §11 ods.1 zákona SNR č.24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zákonom stanovenej lehote o z n a m u j e m e verejnosti ,že „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"- správa o hodnotení strateg. dokumentu , je zverejnená na webovom sídle Ministerstva ŽP SR : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská (prípadne el. podaním) do 21 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

OÚ Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie mieru č.3
081 92 Prešov

Konzultácie - po telefonickej dohode:

- v pracovných dňoch od 8,00 do 12.00 hod. na OÚ v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP
- tel.051/708 22 19 e-mail: alena.sekerakova@minv.sk

 

 

 

Ing. Štefan D ž u r n ý, v.r.
starosta obce

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG