O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu zmeny a doplnky ÚPN – O Červený Kláštor a Lechnica

Č.j.:329/2017/Vá tel. 0905 966 991 Červený Kláštor dňa: 10.10.2017

O Z N Á M E N I E
o prerokovaní návrhu zmeny a doplnky ÚPN - O Červený Kláštor a Lechnica

Obec Červený Kláštor, ako príslušný orgán územného plánovania, Vám v zmysle § 22 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

oznamuje,že zahajuje proces prerokovania zmeny a doplnku ÚPN - O Červený Kláštor a Lechnica.
Uvedená zmena sa týka využitia územia špecifikovaného podľa územného plánu ako plocha perspektívne využitie pre cestovný ruch, plochy ostatného občianskeho vybavenia a plochy pre penzión so zázemím a infraštruktúrou na plochu voľného cestovného ruchu a rekreácie, plochu rodinných domov a bytových domov. Návrh zmeny a doplnku ÚPN - O Červený Kláštor a Lechnica sa nachádza na Obecnom úrade Červený Kláštor v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod., aj na internetovej stránke obce Červený Kláštor www.cervenyklastor.sk. V zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu zmeny a doplnku ÚPN - O Červený Kláštor a Lechnica do 30 dní odo dňa, keď boli o tom upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že k návrhu zmeny a doplnku nemá pripomienky.

Pripomienky k návrhu môže podať verejnosť na Obecný úrad Červený Kláštor po dobu 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o prerokovaní .

 

Ing. Štefan D ž u r n ý
starosta obce

 

 

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG