Poslanci

1. Zasadnutie OZ 2022.12.14 - volebne2022-24

Plán práce HK na 1.polrok 2023

 

https://www.cervenyklastor.sk/item/planhk-na-ipolrok-2023/

Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2023

K stiahnutiu

Správa z kontroly poskytnutia dotácie pre SZUŠ Rosnička

K stiahnutiu

Rozpočet obce pre rok 2023 -25 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu

 

Rozpočet pre r.2023-25: https://www.cervenyklastor.sk/item/rozpocet-obce-na-r2023-navrh/

K stiahnutiu

VZN č.1/2009 - o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2023

 

https://www.cervenyklastor.sk/item/vzn-20091-o-nakladani-s-odpadovymi-vodami-na-uzemi-obce-priloha-c1-pre-rok-2023/

VZN č.3/2022 – ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Č. Kláš

 

https://www.cervenyklastor.sk/item/vzn-c32022-ktorym-sa-urcuje-vyska-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-sk-zariadeniach-v-zriadovatelskej-posobnosti-obce-cerveny-klastor/

VZN č.4/2022 – o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a šk. zariadení zriadených na území obce Č. Kl

 

 https://www.cervenyklastor.sk/item/vzn-c42022-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-mzdy-a-prevadzku-na-dieta-materskej-skoly-na-uzemi-obce-cerveny-klastor/

VZN č.5/2022 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

https://www.cervenyklastor.sk/item/vzn-c-0/

VZN č.6/2022 – o miestnych daniach

 https://www.cervenyklastor.sk/item/vzn-c62022-o-miestnych-daniach/

Výročná správa obce Červený Kláštor za rok 2021

K stiahnutiu

 • Vybav z domu - elektronická komunikácia
 • Virtuálny cintorín obce Červený Kláštor
 • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
 • www.dcom.sk/obyvatel
 • www.severovychod.sk
 • Mapový portál obce Červený Kláštor
 • ramagu.sk
 • OOCR Tatry Spiš Pieniny
 • Tatry Pieniny LAG
 • slovakiatraveling.com
 • najdedina.noviny.sk
 • AMENO - pohrebné služby
 • Nordic Walking
 • NATUR-PACK
 • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies