motive

VZN č.2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie vol. plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

27. september 2017webmaster