motive

Dokumenty

Názov Dátum
Uznesenia OZ - 1.3.2017 10.03.2017
VZN č. 1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o financovaní ZUŠ,MŠ a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 01.03.2017
Uznesenia OZ - 14.12.2016 23.12.2016
VZN č. 3/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Č. Kláštor – Príloha č.1 pre rok 2017 19.12.2016
VZN č. 1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2017 19.12.2016
Rozpočet obce na r.2017-19 15.12.2016
Výročná správa obce Červený Kláštor za r.2015 14.12.2016
Správa auditora -r.2015 29.11.2016
Uznesenia OZ - 29.09.2016 08.10.2016
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Červený Kláštor 22.07.2016
Uznesenia OZ - 30.06.2016 10.07.2016
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2016-2023 07.07.2016
ZÚ obce Č.Kláštor 2015 04.07.2016
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016 04.07.2016
Uznesenia OZ - 20.04.2016 30.04.2016
Uznesenia OZ - 23.03.2016 02.04.2016
Uznesenia OZ - 08.02.2016 18.02.2016
VZN č. 3/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Červený Kláštor – Príloha č.1 pre rok 2016 28.01.2016
VZN č. 1/2009 o nakladaní s odpadovými vodami - Príloha č.1 pre rok 2016 28.01.2016
VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.01.2016